โรงแรม hotel

โรงแรม hotel

“พื้นของ Silikal” ถูกใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งในโรงแรม ร้านอาหาร โรงอาหาร และห้องครัว รวมไปถึงคุณภาพของพื้นผิวที่มีความน่าเชื่อถือนั้นเป็นที่ต้องการอย่างมาก เป็นเวลากว่า 10 ปีที่การปูพื้นด้วยเรซินของ Silikal ที่เสนอแนว
ทางและวิธีแก้ไขปัญหาที่ให้ประสิทธิผลสูงสุดแก่ ห้องครัว ห้องสุขา ทางเดิน ห้องเก็บความเย็น ห้องเก็บไวน์ หรือแม้กระทั่งพื้นที่เก็บสิ่งของ 
Silikal สามารถเติมเต็มความต้อง
การทั้งในแง่สุขลักษณะอนามัยและความปลอดภัยภายในห้องครัว ซึ่งรวมไปถึงความทนทานที่ยอดเยี่ยม พร้อมทั้งความสะดวกและรวดเร็วในการติดตั้ง “พื้นของ 
Silikal

© Copyright – Silikal Construction Chemicals (Thailand)